હું શોધું છું

હોમ  |

આરોપી
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજ્ય /આંતરરાજ્ય મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપીઓંની યાદી
 
અમદાવાદ શહેર
 અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. અમદાવાદ શહેર 1 દાઉદ ઇબ્રાહિમ મેમણ મહંમઅલી રોડ મુંબઇ મહરાષ્ટ્ર ખુન, અપહરણ ધાક ધમકી અપહરણ કરી પૈસા પડાવવા....
 
અમદાવાદ ગ્રામ્ય
 અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. અમદાવાદ રેન્જઅમદાવાદ ગ્રામ્ય 1 વાધરી રમેશભાઇ ભીખાભાઇ ઢેઢાળ તા બાવળા જી અમદાવાદ વાયર ચોરી ટેલીફોનના વાયર....
 
અમરેલી
 અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. જુનાગઢ રેન્જઅમરેલી 1 કરશન રામા જાતે અનુજાતિ રહે મોરબા જી ભાવનગર ચોરી નજર ચુકવી ચોરી - અમરેલી સીટી....
 
આણંદ
 અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. આણંદ 1 અબ્દુલ સતાર અબ્દુલ હનીફ શેખ રહે શાહ આલમ નવાબનગર ઝંપડપટ્ટી તળાવ નજીક અમદાવાદ ચીલ ઝડપ ગળામાંથી ચેન....
 
બનાસકાંઠા
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. બોર્ડર રેન્જબનાસકાંઠા 1 હરીશચંદ્રસિંહ ઉર્ફે હની માધવસિંહ વાધેલા દરબાર રહે દરબારગઢ તા થરાદ જી બનાસકાંઠા....
 
ભરૂચ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. ભરૂચ 1 સગજી કિરીયા મોહનીયા સરકણીલ તા. થાંદલાલ જી જાંબુવા ( એમ.પી) ધાડ/લુંટ ડંડા વડે માર મારી - 1. પાલેજ....
 
ભાવનગર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. ભાવનગર 1 સોહનલાલ હિરાજી મારવાડી સુભાષનગર નેમીનાથ, બાડમેર રાજસ્થાન પ્રોહિ - - ડી.એમ./૧/પાસા/કેસ/ ૫૦/૨૦૦૦....
 
દાહોદ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. દાહોદ 1 સુભાષભાઇ ગવલાભાઇ ડામોર રહે. કુંડલા તા ફતેપુરા ધાડ ઉપર મુજબ - ફતેપુરા પો.સ્ટે. ફ.ગુ.ર.નં.....
 
ગાંધીનગર રેન્જ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. ગાંધીનગર રેન્જગાંધીનગર 1 વાધરી રસા દેવાયત રહે આમરીયા તા રાજુલા જી અમરેલી - - - કલોલ શહેર ફ. ૪૩/૯૪....
 
ગોધરા (પંચમહાલ)
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. ગોધરા (પંચમહાલ) 1 રાજુભાઇ રામબહાદુર ગુરખા રહે સ્લેમ કવાર્ટસ વાધોડિયા રોડ વડોદરા તથા ગોધરા - - - 1. ગોધરા....
 
જામનગર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. રાજકોટ રેન્જજામનગર 1 પ્રફુલ્લ રતીલાલ પટેલ રહે ઇન્ડીયા કોલોની, બાપુનગર અમદાવાદ બનાવટી ચલણી નોટો કંમ્પ્યુટર....
 
જુનાગઢ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. જુનાગઢ 1 યુસુફ ઉર્ફે જુસો હમીદ અબ્દુલ્લા રહે જેતપુર મંગાળીયાશા બાપુના તકીયામાં ધરફોડ ચોરી, જેલમાંથી ફરાર....
 
ખેડા
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. ખેડા 1 રામાભાઇ શકરાભાઇ ચૌહાણ રહે ધોડાસર તા મહેમદાબાદ ખુન કોમીનલ ગુનામાં - મહેમદાવાદ ફ. ૫૭/૦૨....
 
કચ્છ - ભુજ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. કચ્છ - ભુજ 1 મેધજી મનજી પટેલ જીયાપર તા. નખત્રાણા - - - ભુજ સીટી ફ. ૧/૮૦, ૮/૮૦, ૩૩૧/૮૦ ઇ.પી.કો.કલમ....
 
મહેસાણા
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. મહેસાણા 1 ઠાકુર વ્રજેશસિંહ રાજેન્દ્રસિંહ રહે ધોરહરા તા ચાંબોર જી વારાણસી યુ.પી. ખુન ફાયરીંગ કરી મોત....
 
નર્મદા
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. નર્મદા 1 શાહબુદ્દીન મસવરખાં દાયમા રહે. રેંગણતિલકવાડા, જી.નર્મદા ધરફોડી/ઇજા/ ખૂન બારણાના તાળા તોડી તથા....
 
નવસારી
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. નવસારી 1 રજનીકાંત નવલ દેસાઇ. ધોળકા જી અમદાવાદ વિશ્વાસધાત તહો એ રજનીકાંત શ્રોફની પેઢી ખોલી ફરી અને પ્રલોભન....
 
પાટણ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. પાટણ 1 પરમાર યશવંત નગીનભાઇ કેથરાલી તા પાટણ અપહરણ ફરીની દિકરી મીનાને લલચાવી ફોસલાવી લગ્ન કરવાના ઇરાદે....
 
પોરબંદર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. પોરબંદર 1 બાલુભાઇ કાનાભાઇ વણકર રહે માણાવદર લુંટ ચીલ ઝડપ મુઢમાર મારી લુંટ કરવી સ્ત્રીઓના કાનમાંથી ધરેણા....
 
રાજકોટ શહેર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. રાજકોટ શહેર 1 ફઝલુ ઉર રહેમાન ઉર્ફે ફૈઝલુ ઉર્ફે ડોકટર ઉર્ફે ચીચોંગ ઉર્ફે તનવીર અબ્દુલ બાશીત હાલ દુબઇ....
 
રાજકોટ ગ્રામ્ય
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. રાજકોટ ગ્રામ્ય 1 ભરત પાંચાભાઇ કોળી રહે. કોટડાપીઠ તા બાબરા જી અમરેલી લુંટ/ધરફોડ ચોરી વાહનોમાં પેસેન્જર....
 
સાબરકાંઠા
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. સાબરકાંઠા 1 રમેશ સાજુ બુબડીયા સદર - - - ઉપર મુજબ 2 રમેશ લુકા તેરમા સદર - - - 1. વડાલી ફ. ૫૧/૦૩ ઇ.પી.કો.....
 
સુરત શહેર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. સુરત શહેર 1 દાઉદ ઇબ્રહિમ શેખ રહે કરાંચી પાકિસ્તાન ધાક ધમકી આપી ખંડપી વસુલવી ધાક ધમકી આપી ખંડણી વસુલવી -....
 
સુરત ગ્રામ્ય
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. સુરત રેન્જસુરત ગ્રામ્ય 1 ઓમપ્રકાશ નાથુભાઇ કંજર રહે ધાણીધાટી તા. બાંગલી જી દેવાસ - - - પલસણા પો.સ્ટે. ફ.....
 
સુરેન્દ્રનગર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. સુરેન્દ્રનગર 1 દેવીપુજક જોરૂભાઇ નાનુભાઇ રહે દરેડ તા જસદણ જી. રાજકોટ લુંટ સોબતીઓ સાથે મળી હથીયાર દેખાડી....
 
વડોદરા શહેર
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. વડોદરા શહેર 1 સંજય વાલીયા ડી.એસ.ઓ.કન્સલટન્સી પ્રા.લી. ઠગાઇ વિશ્વાસધાત ડેટા એન્ટ્રી નાકામ આપવાના બહાને....
 
વડોદરા ગ્રામ્ય
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. વડોદરા રેન્જવડોદરા ગ્રામ્ય 1 ગુગરીયા બુટસીંગ ભીલાલા રહે.ચોરબોકડીયા, તા.સોરવા, જી. જાંબુવા(એમ.પી.) ધાડ 1.....
 
વલસાડ
અ.નં. નામ/ઉપનામ સરનામુ કયા ગુના કરે છે. એમ.ઓ કયા ગુનામાં પકડાયેલ છે. કયા ગુનામાં વોન્ટેડ છે. વલસાડ 1 પ્રશાંતકુમાર નરેશસિંગ રાજપુત ભડકમોરા એકતાનગર ઝુંપડપટ્ટી તા. પારડી જી વલસાડ મુળ રહે ગામ ગંગોર તાજી....
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

મોટા જથ્થાના કેસોની માહીતી

કચેરીના વડાઓ અને કાર્યકાળ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 
       ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ 
Last updated on 05-07-2012