હું શોધું છું

હોમ  |

મોટા જથ્થાના કેસોની માહીતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

વર્ષ ૨૦૦૭ થી ૨૦૧૨ સુધી એન.ડી.પી.એસ સેલ સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ દ્રારા શોધાયેલ કવોલેટી કેશોની માહિતી.

 

શહેર/જિલ્‍લો

ગુ.ર.નં.કલમ

તારીખ

ફરિયાદી

તહોમતદાર

મુદામાલ

કિમત રૂપિયા

રીમાર્કસ

વડોદરા

વડોદરા રેલ્‍વે સે. ગુ.ર.નં.૩૪૧૩/૦૭ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૦ બી

૨૮/૧૨/૦૭

શ્રી જી.બી.ભાભોર ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર.

સુભાષ સ્‍ટીવન ખ્રિસ્‍તી

ગાંજો  ૭ કિલો ૪૦૬ ગ્રામ

૪૪૪૩૬/-

સાબીત ૧૦ વર્ષની સજા

મહેસાણા

વિસનગર  સે. ગુ.ર.નં.૨૫/૦૮ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૦ બી

૨૩/૧/૦૮

શ્રી કે.ટી.માંજરીયા ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર

ફકીર ઇમામશાહ દાવલશાહ

ગાંજો   ૯ કિલો ૧૪૦ગ્રામ

૫૪૮૪૦/-

પી.ટી

સુરત

કાપોદ્રા પો.સ્‍ટે.  સે. ગુ.ર.નં.૧૧૧/૧૦ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૦ બી

 

શ્રી એસ.ડી.તરડે ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર

દિવારકર ઉર્ફ ઇલિયાસ નાયક

ગાંજો   ૮ કિલો ૫૦૩ગ્રામ

૫૧૦૧૮/-

પી.ટી

સુરત

પાંડેસરા પો.સ્‍ટે.  સે. ગુ.ર.નં.૧૦૫/૧૧ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૦ બી

૪/૪/૧૧

શ્રી એસ.ડી.તરડે ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર

ટુંબલા જોગીન્‍દર બહેરા

ગાંજો   ૧૪ કિલો ૧૧૬ગ્રામ

૮૪૬૯૬/-

પી.ટી

ગાંધીનગર

ગાંધીનગર સેકટર -૭ પો.સ્‍ટે.  સે. ગુ.ર.નં.૨૫૧/૧૧ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૧

૧૭/૭/૧૧

શ્રી એ.એ.સૈયદ ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર

મુકેશ નાથાલાલ ભુત

ચરસ ૩ કિલો ૯૮૦ગ્રામ

૧૫૯૨૦૦/

પી.ટી

ગાંધીનગર

કલોલ શહેર પો.સ્‍ટે.  સે. ગુ.ર.નં.૪૦૧/૧૧ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૧

૨૮/૭/૧૧

શ્રી એ.એ.સૈયદ ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર

અલ્‍લાઉદિન ગુલામ મૈયાદીન હાજી

ચરસ ૬૪૦ગ્રામ

૨૫૬૦૦/

પી.ટી

ખેડા

નડીયાદ ટાઉન પો.સ્‍ટે.  સે. ગુ.ર.નં.૧૯૫/૧૨ એન.ડી.પી.એસ કલમ૮ સી,૨૦બી

૨૨/૩/૧૨

શ્રી એ.એ.સૈયદ ડી.પો.ઇન્‍સ એન.ડી.પી.એસ સેલ ગાંધીનગર

પ્રિયાંક ઉર્ફ સીનલ રમેશભાઇ પટેલ

ગાંજો ૧ કીલો ૫૪૫ગ્રામ

૯૩૨૪/

પી.ટી

વર્ષ ૨૦૧૩, ૨૦૧૪ ૨૦૧૫ તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૬ સુધી એન.ડી.પી.એસ સેલ સી.આઇ.ડી ક્રાઇમ દ્વારા શોધાયેલ ક્વોલીટી કેસોની માહિતી

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

મોટા જથ્થાના કેસોની માહીતી

કચેરીના વડાઓ અને કાર્યકાળ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 
       ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ 
Last updated on 23-11-2016