હું શોધું છું

હોમ  |

કઇરીતે સંપર્ક કરશો ?
Rating :  Star Star Star Star Star   

કોઈ વ્યક્તિ આ વિભાગની કામગીરી કે અન્‍ય બાબતોએ અથવા તો કોઈ માહિતી કે બાતમી માટે અત્રેની કચેરીનો સંપર્ક કરવા માગે તો નીચેની વ્યક્તિઓનો રૂબરૂ, ફોન, ઇ-મેઇલ દ્વારા કે પત્રવ્‍યવહાર દ્વારા સંપર્ક કરી શકે છે.

અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી(સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ)
સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્ય, 
ચોથા માળે, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૦૨, ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫,
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૭૮૪૦૬૨૭૫
ઈ-મેઇલઃ- adgp-crime@gujarat.gov.in

અધિક પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી (મહીલાસેલ અને ક્રાઇમ)
સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્ય, 
ચોથા માળે, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૩૧, ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫,
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૭૮૪૦૫૨૫૭ 
ઈ-મેઇલઃ- igp-womencell-crime@gujarat.gov.in

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી ( ક્રાઇમ-૧ )
સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્ય, 
ચોથા માળે, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૨૧, ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫,
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૭૮૪૦૬૨
ઈ-મેઇલઃ- igp-admin@gujarat.gov.in

પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી ( ક્રાઇમ-ર )
સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્ય, 
ચોથા માળે, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૪૪૨૧, ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫,
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૭૮૪૦૫૮૫૪
ઈ-મેઇલઃ- igpcrime2@gujarat.gov.in

નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી (ક્રાઇમ-૩, ક્રાઇમ-૪ અને સંકલન )
આ.ગુ.નિ.શાખા,સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલ્વેઝ, ગુ.રા., 
પાંચમો માળ, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૪૩૮૭ , ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫, 
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૭૮૪૦૫૭૬૮
ઈ-મેઇલઃ- cor-crime@gujarat.gov.in

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી
આર્થિક ગુના નિવારણ શાખા, સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્ય, 
પાંચમો માળ, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૧૩૩, ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫, 
મોબાઇલ નંબરઃ-            -                   ઈ-મેઇલઃ- cor-crime@gujarat.gov.in

પોલીસ અધિક્ષકશ્રી (વહીવટ )
સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્ય, 
પાંચમો માળ, પોલીસભવન, સેક્ટર-૧૮, ગાંધીનગર.
ફોન નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૧૩૩, ફેક્સ નંબરઃ- ૦૭૯-૨૩૨૫૭૫૪૫, 
મોબાઇલ નંબરઃ- ૯૯૭૮૪૦૫૮૪૬ ઈ-મેઇલઃ- cor-crime@gujarat.gov.in

 

 

વડી કચેરી ઉપરાંત ગુના અન્વેષણ વિભાગ હસ્તકની નીચે જણાવેલ અન્ય કચેરીઓના અધિકારીશ્રીઓ પાસેથી તેમના સ્તરની માહિતી મેળવી શકાશે.

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, અમદાવાદ ઝોન,
ઓ-૧૬, ન્યૂ મેન્ટલ હોસ્પિટલ કમ્પાઉન્ડ,
મેઘાણીનગર, અમદાવાદ ફોન નં. ૦૭૯-૨૨૬૮૧૧૬૬

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
આર્થિક ગુના નિવારણ સેલ, યુનિટ-૧, યુનિટ-૨, યુનિટ-૩
સીવીલ હોસ્પીટલની સામે સહયોગ સંકુલ, ત્રીજો માળ, બી/બ્લોક સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, વડોદરા ઝોન,
નર્મદાભવન, કોઠી કચેરી પાસે
વડોદરા. ફોન નં. ૦૨૬૫-૨૪૧૫૩૯૦

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, રાજકોટ ઝોન,
પથિકાશ્રમ, જામ ટાવર સામે, ગવર્નમેન્ટ પ્રેસની બાજુમાં,
રાજકોટ ફોન નં. ૦૨૮૧-૨૪૭૬૦૫૩

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, ગાંધીનગર ઝોન,
સેકટર -૩૦,ગાંધીનગર
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૯૪૨૪

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, પી.આર.સી.
પોલીસ ભવન, ૫મો માળ, સેકટર-૧૮,ગાંધીનગર
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૭૬૮૪

 

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, નાર્કોટીકસ સેલ
પોલીસ ભવન, ૫મો માળ, સેકટર-૧૮,ગાંધીનગર
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૪૩૭૪

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, ફ્રોડ સેલ
પોલીસ ભવન, ૫મો માળ, સેકટર-૧૮,ગાંધીનગર

નાયબ પોલીસ અધિક્ષકશ્રી,
સીઆઇડી ક્રાઇમ, સી.આઇ.સેલ
પોલીસ ભવન, ૫મો માળ, સેકટર-૧૮,ગાંધીનગર
ફોન નં. ૦૭૯-૨૩૨૫૯૪૩૨

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

મોટા જથ્થાના કેસોની માહીતી

કચેરીના વડાઓ અને કાર્યકાળ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 
       ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ 
Last updated on 23-11-2016