હું શોધું છું

હોમ  |

કચેરીના વડાઓ અને કાર્યકાળ
Rating :  Star Star Star Star Star   

સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલવેઝ, ગુજરાત રાજ્યની કચેરીના વડાઓનાં નામ તથા કાર્યકાળ 

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

તારીખથી

તારીખ સુધી

શ્રી મીરચંદાની

ડી.આઇ.જી.

૧૧/૦૭/૧૯૬૬

૧૦/૦૯/૧૯૬૮

શ્રી એસ. દત્તા ચૌધરી

ડી.આઇ.જી

૨૭/૧૧/૧૯૬૮

૧૪/૦૫/૧૯૭૨

શ્રી પી. જી. નવાણી

ડી.આઇ.જી

૨૫/૦૫/૧૯૭૨

૦૧/૦૬/૧૯૭૮

શ્રી એમ. જે. જાડેજા

ડી.આઇ.જી

૦૨/૦૬/૧૯૭૮

૧૮/૦૯/૧૯૮૧

શ્રી એમ. જે. જાડેજા

આઇ.જી.પી.

૧૯/૦૯/૧૯૮૧

૩૧/૦૮/૧૯૮૨

શ્રી આઇ. સી. વૈષ્ણવ

આઇ.જી.પી.

૦૧/૦૯/૧૯૮૨

૧૪/૦૪/૧૯૮૪

શ્રી કે. એચ. ભાયા

આઇ.જી.પી.

૧૫/૦૪/૧૯૮૪

૦૬/૦૪/૧૯૮૫

શ્રી બી. એસ. નિરુલા

આઇ.જી.પી.

૦૭/૦૪/૧૯૮૫

૨૭/૧૦/૧૯૮૬

શ્રી શિવલાલ

આઇ.જી.પી.

૨૮/૧૦/૧૯૮૬

૧૬/૦૯/૧૯૮૭

૧૦

શ્રી કે. એચ. ભાયા

આઇ.જી.પી.

૦૪/૧૨/૧૯૮૭

૧૮/૦૮/૧૯૮૮

૧૧

શ્રી જે. એસ. બિન્દ્રા

આઇ.જી.પી.

૧૯/૦૮/૧૯૮૮

૦૧/૦૫/૧૯૮૯

૧૨

શ્રી આર. સિબ્બલ

આઇ.જી.પી.

૨૧/૦૫/૧૯૮૯

૧૩/૦૬/૧૯૮૯

૧૩

શ્રી બી. કે. ઝા

આઇ.જી.પી.

૧૪/૦૬/૧૯૮૯

૧૪/૦૧/૧૯૯૦

૧૪

શ્રી કે. વી. જોસેફ

આઇ.જી.પી.

૧૫/૦૧/૧૯૯૦

૨૭/૦૯/૧૯૯૦

૧૫

શ્રી આર. સીબ્બલ

આઇ.જી.પી.

૨૮/૦૯/૧૯૯૦

૨૫/૦૩/૧૯૯૧

૧૬

શ્રી જે. એસ. બિન્દ્રા

આઇ.જી.પી.

૦૨/૦૪/૧૯૯૧

૦૭/૧૦/૧૯૯૨

૧૭

શ્રી એસ. એન. સિન્હા

એ.ડી.જી.પી.

૦૮/૧૦/૧૯૯૨

૧૪/૦૬/૧૯૯૪

૧૮

શ્રી પી. જી. જે. નામપુથીરી

એ.ડી.જી.પી.

૧૫/૦૬/૧૯૯૪

૩૦/૧૧/૧૯૯૫

૧૯

શ્રી સી. પી. સિંહ

એ.ડી.જી.પી.

૦૧/૧૨/૧૯૯૫

૩૧/૦૧/૧૯૯૬

૨૦

શ્રી એસ. બેનરજી

એ.ડી.જી.પી.

૦૧/૦૨/૧૯૯૬

૦૨/૦૬/૧૯૯૬

૨૧

શ્રી પી. કે. બંસલ

એ.ડી.જી.પી.

૦૩/૦૬/૧૯૯૬

૦૮/૦૨/૧૯૯૭

૨૨

શ્રી ઝેડ. એસ. સૈયદ

એ.ડી.જી.પી.

૧૯/૦૩/૧૯૯૭

૩૧/૦૫/૧૯૯૭

૨૩

શ્રી હીરાલાલ

એ.ડી.જી.પી.

૦૫/૦૬/૧૯૯૭

૦૭/૦૪/૧૯૯૮

૨૪

શ્રી પી. સી. પાન્ડે

એ.ડી.જી.પી.

૧૬/૦૮/૧૯૯૮

૧૩/૦૪/૧૯૯૯

૨૫

શ્રી જી. સી. રાયગર

એ.ડી.જી.પી.

૧૩/૦૪/૧૯૯૯

૧૯/૦૪/૨૦૦૧

૨૬

શ્રી કે. આર. કૌશિક

એ.ડી.જી.પી.

૧૯/૦૪/૨૦૦૧

૦૯/૦૫/૨૦૦૨

૨૭

શ્રી એ. કે. ભાર્ગવ

એ.ડી.જી.પી.

૦૯/૦૫/૨૦૦૨

૨૭/૦૪/૨૦૦૩

૨૮

ડો. કુલદીપ શર્મા

એ.ડી.જી.પી.

૨૮/૦૪/૨૦૦૩

૩૧/૦૭/૨૦૦૫

૨૯

શ્રી જી. સી. રાયગર

એ.ડી.જી.પી.

૨૯/૦૭/૨૦૦૫

૨૭/૦૧/૨૦૦૬ 

૩૦

શ્રી જી. સી. રાયગર

ડી.જી.પી.

૨૭/૦૧/૨૦૦૬ 

૦૩/૦૨/૨૦૦૭ 

૩૧

શ્રી ઓ. પી. માથુર

એ.ડી.જી.પી

૦૩/૦૨/૨૦૦૭ 

૨૩/ ૦૫/૨૦૦૮

૩૨

શ્રી પી. પી. પાંન્‍ડેય

એ.ડી.જી.પી

૨૩/૦૫/૨૦૦૮ 

૧૮/૦૨/૨૦૦૯ 

૩૩

શ્રી વી. વી. રબારી

એ.ડી.જી.પી

૧૯/૦૨/૨૦૦૯ 

 ૩૧/૦૫/૨૦૧૦       

૩૪

શ્રી પી. પી. પાંન્‍ડેય

એ.ડી.જી.પી

૦૧/૦૬/૨૦૧૦ 

 ૧૯/૦૪/૨૦૧૩

૩૫

શ્રી મોહન ઝા

એ.ડી.જી.પી

 ૨૦/૦૪/૨૦૧૩

૧૭/૧૨/૨૦૧૩      

૩૬

શ્રી પ્રમોદકુમાર

એ.ડી.જી.પી

૧૭/૧૨/૨૦૧૩      

૧૫/૦૪/૨૦૧૫      

૩૭

શ્રી પ્રમોદકુમાર

ડી.જી.પી.

૧૬/૦૪/૨૦૧૫

૧૭/૧૦/૨૦૧૬

૩૮

શ્રી આશીષ ભાટીયા

ડી.જી.પી

૧૭/૦૫/૨૦૧૭

આજ દિન સુધી

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

મોટા જથ્થાના કેસોની માહીતી

કચેરીના વડાઓ અને કાર્યકાળ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 
       ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ 
Last updated on 30-06-2017