હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક,સી.આઇ.ડી.ક્રાઇમ અને રેલ્‍વેઝ
  પોલીસ અધિક્ષક (વહીવટ)
  નાયબ વહિવટી અધિકારી
  હેડ કર્લાક (એકાઉન્ટ)
  હેડ કર્લાક (વહિવટ)
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, O.S.Crime
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશક, (મહિલાસેલ અને ક્રાઇમ)
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, મીસીંગ સેલ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, મીસીંગ સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર,મહિલા સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, મહિલા સેલ.
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,વાઇલ્ડ લાઇ
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર, મીસીંગ સેલ -૩
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર, મીસીંગ સેલ -૪
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર, મહિલા સેલ -૨
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સુરત ઝોન
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરત શહેર તપાસ એકમ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરત રૂરલ તપાસ એકમ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વલસાડ તપાસ એકમ
  ઇ.ચા પો .ઇ રીડર ટુ એ.ડી.જી.પી.,મહિલા સેલ/ક્રાઇમ
  અધિક પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, ક્રાઇમ -૧
  પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, રીડર ટુ એ.ડી.જી.પી., ક્રાઇમ-૧
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,ટેબલ-૧(એ)
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ-૧ બી.
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સી.એ.યુ.
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, સી.એ.યુ -૧.
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, સી.એ.યુ -૨.
  પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, સી.એ.યુ -૩
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, એફ.આઇ.યુ.
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર, એફ.આઇ.યુ. ૧
  ઇન્ચા. નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, અમદાવાદ ઝોન
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમદાવાદ શહેર, યુનિટ-૧
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર અમદાવાદ શહેર, યુનિટ-૨
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર અમદાવાદ શહેર, યુનિટ-૩
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર અમદાવાદ શહેર, યુનિટ-૪
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર અમદાવાદ શહેર,યુનિટ-પ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્પેકટર, અમદાવાદ ઝોન, યુનિટ-૬
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમદાવાદ રૂરલ તપાસ એકમ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,ખેડા (નડીયાદ)તપાસ એકમ
  ઇ.ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આણંદ તપાસ એકમ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સી.આઇ.સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર, સી.આઇ. સેલ, યુનિટ-1
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર, સી.આઇ. સેલ, યુનિટ-2
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સપેક્ટર, સી.આઇ. સેલ, યુનિટ-3
  પોલીસ અધિક્ષક, સાયબર ક્રાઇમ સેલ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, સાયબર ક્રાઇમ સેલ
  ઇન્ચા.ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર,સાયબર ક્રાઇમ સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સાયબર ક્રાઇમ સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર,સાયબર ક્રાઇમ સેલ.-૧
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર,સાયબર ક્રાઇમ સેલ-૨
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર,સાયબર ક્રાઇમ સેલ-૩
  પોલીસ મહાનિરીક્ષક (ક્રાઇમ-૨)
  (ઇન્ચાર્જ) નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, પી.આર.સી. શાખા
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, નાર્કોટીક્સ સેલ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, નાર્કોટીકસ સેલ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, નાર્કોટીકસ સેલ
  વુ. ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, નાર્કોટીકસ સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર, નાર્કોટીકસ સેલ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, રાજકોટ ઝોન
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,રાજકોટ શહેર તપાસ એકમ
   ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, રાજકોટ ગ્રામ
  ઇન્ચા.ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ભાવનગર તપાસ એકમ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર , તપાસ એકમ, અમરેલી
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર , તપાસ એકમ, કચ્છ - ભુજ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર , તપાસ એકમ, જુનાગઢ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, તપાસ એકમ,સુરેન્દ્રનગર
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, તપાસ એકમ જામનગર
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, બોર્ડર ઝોન
  ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પો.ઇન્સ્પેક્ટર,તપાસ એકમ,બનાસકાંઠા
  ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, તપાસ એકમ, પાટણ
  ઇ.ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્સ્‍‍પેકટર,તપાસ એકમ કચ્છ -ભુજ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ-૨ એ.
  (ઇન્ચાર્જ) નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, ક્રાઇમ-૨
  ઇ.ચા.પોલીસ મહાનિરીક્ષક, (ક્રાઇમ-૩), ઇકોસેલ
  ઇન્ચા. રીડર ટુ આઇજીપી, ક્રાઇમ- ૩, ડી. પો. ઇન્સ.
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ- ૩(એ)
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ-૩ બી.
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, કરન્સી નોટ ફોરવર્ડ મા
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, ફ્રોડસેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ફ્રોડ સેલ
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર-૨, ફ્રોડ સેલ.
  પોલીસ અધીક્ષક, આ.ગુ.નિ.સેલ, અમદાવાદ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક,આ.ગુ.નિ.સેલ, યુનિટ-૧.
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,આ.ગુ.નિ.સેલ યુનિટ-૧
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આ.ગુ.નિ.સેલ યુનિટ-૧
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આ.ગુ.નિ.સેલ યુનિટ-૧
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, આ. ગુ. નિ.સેલ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,આ.ગુ.નિ.સેલ યુનિટ-૨
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર-૧, આ.ગુ.નિ.સેલ યુનિટ-૨
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, આ.ગુ.નિ.સેલ, યુનિટ- ૩,
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, આ.ગુ.નિ.સેલ, અમદાવાદ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આ.ગુ.નિ.સેલ,યુનિટ-૩
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર-૨, આ.ગુ.નિ.સેલ,યુનિટ-૩
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, આ.ગુ.નિ.સેલ, સુરત
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર,આ.ગુ.નિ.સેલ,સુરત
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર-૨, આ.ગુ.નિ.સેલ,સુરત
  નાયબ પોલીસ મહાનિરીક્ષકશ્રી, (ક્રાઇમ-૪)
  રીડર ટુ આઇ.જી.પી., ક્રાઇમ- ૪, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ- ૧(એ)
   ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ- ૧(બી)
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ- ૨(એ)
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ- ૨(એ)
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ટેબલ-૨ બી.
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, ગાંધીનગર ઝોન
  ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, હિંમતનગર તપાસ
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, તપાસ એકમ, ગાંધીનગર
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, મહેસાણા તપાસ એકમ
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, વડોદરા ઝોન
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર-૨, તપાસ એકમ, વડોદરા
  ડીટેકટીવ પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વડોદરા રૂરલ તપાસ એકમ
  ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ગોધરા તપાસ એકમ
  ઇન્ચા. ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, ભરૂચ તપાસ એકમ
  પોલીસ સબ ઇન્સપેક્ટર, રીડર, વડોદરા
  નાયબ પોલીસ અધિક્ષક, પી.આર.સી.
  ડીટેક્ટીવ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, પી.આર.સી
  પોલીસ મહાનિરીક્ષક, (રેલ્વે)
  પોલીસ અધિક્ષક, પશ્રિમ રેલ્વે, વડોદરા
  પોલીસ અધિક્ષક,પશ્રિમ રેલ્વે,અમદાવાદ.

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

જાહેર માહિતી અધિકારી

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?

મોટા જથ્થાના કેસોની માહીતી

કચેરીના વડાઓ અને કાર્યકાળ

આપના સવાલોના જવાબ

સંબંધિત લિંક્સ

 
સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 
 
       ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ 
Last updated on 20-03-2020